Inventarisatie familie stukken Olieslagerij H.W. Verloop & Co 1681-1956

68 archiefstukken betreffende de Olieslagerij H.W. Verloop & Co tussen 1681 en 1956

In 2007 is onderstaande inventarisatie gemaakt door A.M.W. Verloop-van Utenhove en N.H. Boucher-Verloop van 68 familie stukken die ondergebracht zijn bij Het Utrechts Archief  www.hetutrechtsarchief.nl

in chronologische volgorde:

Volgnr: 1

Soort: akte

Inhoud: transport van de Pelmolen ten behoeve van de stad Utrecht door Willem de Vries

Datering: 5 aug 1681

Uiterlijke vorm: kopie van akte

2 kopieën

 

Volgnr: 2

Soort: akte

Inhoud: akkoord met de stad Utrecht over onderhoud van de schut staande in ’t Zwarte Water bij de valmolen met de geërfden van Oostveen

Datering: 12 juni 1779

Uiterlijke vorm: kopie van een akte

 

Volgnr: 3

Soort: reglement

Inhoud: afspraak over het openen en sluiten der 3 schutten door de geërfden van Achttienhoven

Datering: 6 aug 1791

Uiterlijke vorm: akte

 

Volgnr: 4

Soort: koopakte

Inhoud: verkoop door Pieter Marret en Remces Floris Elin Modderman aan Unico Willem Teutonicus Cazius

Daarbij wordt genoemd de voorgeschiedenis:

15 aug 1801 – Pieter Marret koopt van de stad Utrecht

16 juni 1808 – Pieter Marret verkoopt de helft aan R.F.E. Modderman

alles onder ’t beding er geen koornmolen of snuifmolen van te maken. Wel een pelmolen of moutmolen. Modderman houdt zijn andere molen nog wel.

Datering: 12 aug 1816

Uiterlijke vorm: kopie van akte, koopakte

 

Volgnr: 5

Soort: akte

Inhoud: Unico Casius krijgt toestemming om met zijn cementmolen uit te malen op het Zwarte Water door Hoofingelanden en gemeenteraden van Maartensdijk + voorwaarden waaronder dit mag. Opheffing van alle vorige afspraken vanaf 1601

Datering: 16 nov 1820

Uiterlijke vorm: katern van 6 bladen

 

Volgnr: 6

Soort: tabel

Inhoud: tafel van waterhoogten voor de binnenscheepvaart

Datering: mei 1822

Uiterlijke vorm: 2 bladen

 

Volgnr: 7

Soort: 3 x akte (afschrift)

Inhoud: B&W Utrecht draagt eigenaar cement en snuifmolen onderhoud van beschoeiing op

Datering: 14 nov 1833

Uiterlijke vorm: katern 2 bladen

 

Volgnr: 8

Soort:

Inhoud: Reglement op het Binnenlands Beheer en het voeren der schouwen over de polders onder de gemeente Achttienhoven

Datering: 18 sept 1835

Uiterlijke vorm: blauw boekje

Volgnr: 9

Soort:    Besluit door Gedeputeerde Staten van Utrecht

Inhoud: J.H. Kraamwinkel krijgt vergunning voor de bouw van een windmolen op de plaats van een afgebrande cementmolen

Datering:            2 jan 1844

Uiterlijke vorm: dubbel blad

Volgnr: 10

Soort:    extract uit gezegeld register

Inhoud: toestemming door B&W aan hr. Kraamwinkel om nieuwe molen te bouwen plaats van de afgebrande molen

Datering:            11 jan 1844

Uiterlijke vorm: 2 bladzijden

Volgnr: 11

Soort:    afschrift bij rekest

Inhoud: Kraamwinkel zal geen veranderingen aan de molen zoals nu getekend aanbrengen en belooft de molen stil te zetten als dat door Havenmeester wordt gevraagd

Datering:            4 mrt 1845

Uiterlijke vorm: klein velletje

Volgnr: 12

Soort:    brief + bijlage

Inhoud: Polderbestuur herinnert Heer Kraamwinkel aan zijn plicht de schroeiing te herstellen

Datering:            14 mei 1849?

Uiterlijke vorm: brief + bijlage

Volgnr: 13

Soort:    afschrift van overeenkomst + nog 1

Inhoud: B&W Utrecht komen overeen met Hr. Kraamwinkel dat hij stenen brug zal onderhouden. Krijgt daarvoor som gelds

Datering:            23 juni 1845

Uiterlijke vorm: 2 dubbele vellen

Volgnr: 14

Soort:    Resolutie van B&W Utrecht

Inhoud: Toestemming van B&W aan Hr. Kraamwinkel in antwoord op request van 24 sept om werk aan steenen brug uit te stellen

Datering:            30 sept 1845

Uiterlijke vorm: 2 bladzijden

Volgnr: 15

Soort:    staat van hypothecaire inschrijving

Inhoud: overzicht van alle bestaande en afgeloste hypotheken rustend op het totale bezit Hr. Kraamwinkel vanaf 1845-1865

Datering:            2 mrt 1865

Uiterlijke vorm: katern 11 bladzijden

 

Volgnr: 16

Soort:    brief

Inhoud: aanvraag door Jhr. van den Bosch aan B&W om 5 woningen in de Kromme Elleboogsteeg te mogen afbreken wordt toegestaan

Datering:            31 okt 1865

Uiterlijke vorm: 1 bladzijde

Volgnr: 17

Soort:    brief van deurwaarder

Inhoud: deurwaarder Morren gemaakt door Hr. Früter (de man van de overleden Cornelia Casius) aan J.Kraamwinkel om hypotheekrenten te voldoen. 700 gulden

Datering:            4 april 1865

Uiterlijke vorm: brief

Volgnr: 18

Soort:    exploit deurwaarder Morren

Inhoud: P.J. Kraamwinkel, zoon van overleden J.H. Kraamwinkel moet molen + gebouwen openbaar doen veilen op 29 juli 1865

Datering:            29 juni 1865

Uiterlijke vorm: een blad

 

Volgnr: 19

Soort:    proces verbaal vd veiling en toewijzing 29 juli 1865

Inhoud: Jhr. vd Bosch, burgemeester wonende te Jagtlust te de Bilt koopt de molen + gebouwen op de openbare veiling zaterdag 29 juli 1865

Datering:            13 sept 1865

Uiterlijke vorm: katern 15 bladen

Volgnr: 20

Soort:    brieven

Inhoud: correspondentie tussen B&W Utrecht en de directie van “de Korenschoof” n.a.v. klachten door de besturen der Waterschappen langs de Vecht bij gedeputeerde staten van Utrecht

Datering:            13 okt, 10 okt, 7 dec 1868

Uiterlijke vorm: 3 brieven, 13 okt door B&W aan eigenaar “Scheprad”, 10 okt aan B&W (door Gedeputeerde Staten), 7 dec door directie “Korenschoof” aan B&W

Volgnr: 21

Soort:

Inhoud:              correspondentie tussen Hr. Aug Philippi te Amsterdam en J. Verloop over de verkregen rechten van uitwatering + brief dienaangaande aan B &W Utrecht (15 feb 1869) + inventaris door Hr. Philippi van de gang van zaken vanaf 1641 en de hypothecaire inschrijvingen vanaf 1816

Datering:            7 dec 1868, 13 jan 1869, 15 feb 1869 + inventaris dec 1868

Uiterlijke vorm: 4 losse stukken.

1 brief aan J. Verloop door Philippi + inventaris,

2 brief aan J. Verloop door Philippi

3 brief door J. Verloop aan B&W Utrecht

Volgnr: 22

Soort:

Inhoud: 2 stukken. Gedeputeerde Staten vd provincie Utrecht staan toe aan W. Verloop om een locomobile van 10 paardekrachten te drijven onder het stellen van enkele voorwaarden.

Datering:            9 dec 1869

Uiterlijke vorm: 1. brief, 2. beschrijving der inrichting

Volgnr: 23

Soort:

Inhoud: 3 rekeningen aan Hr. Vosmaar voldaan door H.W. Verloop samenhangend met koop “Het Scheprad” op 27 juni 1868

Datering:            27 juni, 6 juli (2x) 1868

Uiterlijke vorm: 3 rekeningen

Volgnr: 24

Soort:

Inhoud: correspondentie (4 briefjes) m.b.t. stilzetten van Molen “Het Scheprad” t.g.v. hoge waterstand. 2 door havenmeester Engelbrechts, 1 door Hr. Rooyaards vd Ham, 1 door H.W. Verloop

Datering:            12 & 13 dec 1871

Uiterlijke vorm: 4 briefjes

Volgnr: 25

Soort:

Inhoud: officiële brief van H.W. Verloop aan B&W Utrecht m.b.t. conflict over stilzetten vd molen bij ijsgang. H.W. Verloop stelt vast dat hij dat niet verplicht is.

Datering:            18 dec 1871

Uiterlijke vorm: officiële brief aan B&W

Volgnr: 26

Soort:

Inhoud: B&W geven H.W. Verloop vergunning tot waterlozing in het stadskanaal onder zekere voorwaarden

Datering:            16 dec 1873

Uiterlijke vorm: gedrukt stuk

Volgnr: 27

Soort:

Inhoud: verzekerde bedragen voor opstallen en inventaris fabriek “Het Scheprad”

Datering:            1873

Uiterlijke vorm: dubbel blad

Volgnr: 28

Soort:

Inhoud: B&W Amersfoort vragen H.W. Verloop en Co om de eigendom van de straat waaraan zij liggen kosteloos af te staan omdat de gemeente wil bestraten en verlichten

Datering:            21 nov 1883

Uiterlijke vorm: gelinieerde brief

Volgnr: 29

Soort:

Inhoud: B&W aan H.W. Verloop en Co brug over Zwarte Water zal, i.v.m. aanleg waterleiding voortaan onderhouden worden door gemeente Utrecht.

Datering:            5 aug 1884

Uiterlijke vorm: geschreven stuk

Volgnr: 30

Soort:

Inhoud: B&W Utrecht geven toestemming aan H.W. Verloop en Co tot oprichting van een zeepziederij – onder voorwaarden

Datering:            10 juli 1888

Uiterlijke vorm: gedrukt stuk met rood zegel

Volgnr: 31

Soort:

Inhoud: Peeters Commies der Belastingen, Roeying en Waterijking aan H.W. Verloop Zeepziederij “Het Anker” beschrijving ketel

Datering:            27/29 aug 1888

Uiterlijke vorm: 2 stukken

Volgnr: 32

Soort:

Inhoud: aan H.W. Verloop door B&W Utrecht Kennisgeving m.b.t. Belasting met Uittreksel van opgaaf 2 stuks

Datering:            29 sept 1888

Uiterlijke vorm: gedrukte stukken

Volgnr: 33

Soort:

Inhoud: aan ontvanger vd Belastingen .Hr. J. de Groot wordt gemachtigd door H.W. Verloop om hem te vertegenwoordigen en betalingen voor hem te doen.

Datering:            9 mei 1889

Uiterlijke vorm: klein, geregistreerd briefje

Volgnr: 34

Soort:

Inhoud: B&W Utrecht verlenen vergunning aan H.W. Verloop en Co voor buisgeleiding onder Flieruilensteeg vanuit fabriek naar kantoor onder voorwaarden en verklaring van H.W. Verloop en Co dat zij zich hieraan zullen houden.

Datering:            8 nov 1893

Uiterlijke vorm: 2 geschreven stukken

Volgnr: 35

Soort:

Inhoud: brief van B&W aan H.W. Verloop en Co mbt onderhoud kaaimuren + klad van antwoord hierop door H.W. Verloop die onderhoud van brug+vleugels destijds (sept 1883) aan gemeente heeft toegedeeld.

Datering:            22 juni 1897

Uiterlijke vorm: geschreven brief

Volgnr: 36

Soort:

Inhoud: Rekening-courant van Mevr M. Verloop-Janssen met H.W. Verloop & Co over 1897-1898

Datering:            2 juli 1898

Uiterlijke vorm: 2 bladzijden uit kasboek

Mevr M. Verloop-Janssen (1851-1907) is de vrouw van Cornelis Willem (1844-Pretoria 1893) dit is de broer van W.H. Verloop (latere eigenaar van Jagtlust)

 

Volgnr: 37

Soort:

Inhoud: cessie van een kapitaal van J.H.H. Verloop Ingenieur te Cassel (Jo de Manke) van het beschikbare deel van de nalatenschap van zijn vader, Cornelis Willem Verloop aan de Heer Willem Hendrik Verloop (zijn oom, broer van zijn vader Cornelis Willem) wonende te Utrecht

Datering:            27 april 1904

Uiterlijke vorm: akte

Volgnr: 38

Soort:    kasboek

Inhoud: rekening courant van M. Verloop-Janssen met H.W. Verloop & Co

Datering:            1903/1904

Uiterlijke vorm: enveloppe aan Heer van Hoorn

Volgnr: 39

Soort:    akte (afschrift)

Inhoud: Oprichting Vennootschap onder Firma “H.W. Verloop & Co” gevestigd te Utrecht (als voortzetting van de eindigende vennootschap H.W. Verloop & Co) voor 3 jaar, per 1 juni. Waarin: “Scheprad”, pakhuis Gruttersdijk, grond buiten de Weerd Oostzijde, gebouw Gruttersdijk, molen “den Anker” Jutphaas. Stoomolie slagerij Oudewater, erfpacht Oudewater Weeshuis te Oudewater. Stoomolieslagerij “de Zon” te Amersfoort

Datering:            28 mei 1903

Uiterlijke vorm: lichtgroen omslag Notaris Vuysting

Volgnr: 40

Soort:    akte

Inhoud: Scheiding en deling van onroerend goed van de ontbonden vennootschap onder firma H.W. Verloop & Co gevestigd te Utrecht. W.H. Verloop en zijn broer Johan Nicolaas nemen per 1 juni 1903 de zaak over. Hun broers en zusjes worden uitgekocht.

Datering: 18 mei 1903

Uiterlijke vorm: lichtgroene map Vuysting notaris

Volgnr: 41

Soort:    7 stukken, 8 blaadjes

Inhoud: Kwitanties, brieven notaris Telders aan W.H. Verloop, brief W.H. Verloop aan J. Verloop, brief J. Verloop aan W.H. Verloop betrekking hebbende op aflossen van schulden van J. Verloop door zijn oom W.H. Verloop

Datering:            1905

Uiterlijke vorm: witte enveloppe

Volgnr: 42

Soort:    afschrift van akte

Inhoud: W.H. Verloop en Joh. Nicolaas zetten hun gezamelijke olieslagerij en kaashandel voort en regelen opvolging door hun zoons bij notariele akte

Datering:            mei 1907

Uiterlijke vorm: afschrift van akte

Volgnr: 43

Soort:    akte + situatietekening (gekleurd)

Inhoud: akte van verkoop gebouw Odéon .Eigenaars van huis aan de Kromme Straat te Amersfoort worden W.H. Verloop en J.N. Verloop

Datering:            30 april 1908

Uiterlijke vorm: akte

Volgnr: 44

Soort:    eigendomsbewijs + kwitantie

Inhoud: eigendom van 2 huizen aan de Flieruilensteeg (gem. Lauwerecht) voor firma H.W. Verloop & Co

Datering:            8 mei 1909

Uiterlijke vorm: akte

Volgnr: 45

Soort:    akte

Inhoud: akte van scheiding en deling vd boedel van W.H. Verloop m.b.t. de onroerende goederen te Amersfoort. De stoomolieslagerij “de Zon” te Amersfoort toebedeeld aan F.M. Verloop-de Lange,zijn weduwe.

Datering: 10 aug 1912

Uiterlijke vorm: lichtgroen omslag notaris Vuysting en Leur?s

Volgnr: 46

Soort:    afschrift akte

Inhoud: akte van oprichting Commanditaire Vennootschap Onder Firma H.W. Verloop & Co gevestigd te Utrecht na overlijden van de vader W.H. Verloop met beschrijving van verschillende panden, grond & molens.

Datering:            4 sept 1912

Uiterlijke vorm: groen omslag notaris Vuysting en Leur?s

Volgnr: 47

Soort:    eigendomsbewijs

Inhoud: eigendomsbewijs van H.W. Verloop & Co van 5 huizen te Oudewater

Datering:            30 mei 1916

Uiterlijke vorm: grijs omslag akte

 

Volgnr: 48

Soort:    correspondentie

Inhoud: architect Posthuma schrijft over de voorgenomen aankoop van grond te Oudewater en het plaatsen van olietanks aldaar.

Datering:            14 nov 1916 t/m 1918

Uiterlijke vorm: brief

Volgnr: 49

Soort:    aan gemeente te Oudewater + 2 gekleurde tekeningen

Inhoud: H.W. Verloop & Co wil het terrein in Oudewater langs Westenwal en Wester-Ijsselkade uitbreiden. Vraagt de gemeente om toestemming en prijs.

Datering:            15 nov 1916

Uiterlijke vorm: brief van H.W. Verloop

Volgnr: 50

Soort:    antwoord gemeente

Inhoud: gemeente geeft toestemming tot aankoop strookje grond en noemt prijs.

Datering:            25 nov 1918

Uiterlijke vorm: brief

Volgnr: 51

Soort:    raadsbesluit

Inhoud: Raad Oudewater keurt aankoop grond t.b.v. H.W. Verloop & Co goed.

Datering:            15 dec 1918

Uiterlijke vorm: getyped stuk

Volgnr: 52

Soort:    foto album

Inhoud: Foto’s van de fabrieken der N.V. Olieslagerij

Datering:            voor 1917

Uiterlijke vorm: fotoalbum

Volgnr: 53

Soort:    fotografische dankbetuiging + foto’s van de vijf verschillende vestigingen

Inhoud: H.C. Verloop (oom Herman) en H.W. Verloop (oom Hein) firmanten van H.W. Verloop & Co danken voor felicitaties bij hun huwelijken.

Datering:            juli 1917

Uiterlijke vorm: kaart 18/23 cm

Volgnr: 54

Soort:    eigendomsbewijs

Inhoud: eigendomsbewijs van 1. stukje grond aan de Westerwal. 2. stukje grond aan de Westerijsselkade aangekocht voo fl. 99 door H.W. Verloop & Co.

Datering:            26 maart 1917

Uiterlijke vorm: grijze akte

Volgnr: 55

Soort:    notulen

Inhoud: notulen van de vergadering van 1 aug 1919 door het Verbond van Nederlandse Fabrikanten Vereeniging ter bestrijding van het eventuele wetsontwerp tot belasting der waardevermeerdering. (minister de Vries)

Datering:            9 aug 1919

Uiterlijke vorm: doorslagen van getypte notulen

Volgnr: 56

Soort:    kopie van koopakte

Inhoud: Fusina Maria de Lange en H.W. Verloop verkopen vanouds de olieslagerij “de Zon” met pakhuizen en grond etc. te Amersfoort.

Datering:            11 jan 1924

Uiterlijke vorm: grijze akte

Volgnr: 57

Soort:    akte bij notaris Lens

Inhoud: afschrift van akte van ontbinding de Commanditaire Vennootschap onder de firma H.W. Verloop & Co

Datering:            31 mei 1928

Uiterlijke vorm: groen akte

Volgnr: 58

Soort:    staatscourant bijvoegsel 2/12/1948 no.234

Inhoud: statutenwijziging

Datering:            2 dec 1948

Uiterlijke vorm: Staatscourant no. 1526

Volgnr: 59

Soort:    procesverbaal van de verg. 23 aug 1948

Inhoud: besluit tot statutenwijziging

Datering:            23 aug 1948

Uiterlijke vorm: groen omslag kantoor Minkema

Volgnr: 60

Soort:    akte

Inhoud: statutenwijziging 8 nov 1948

Datering:            8 nov 1948

Uiterlijke vorm: gele map kantoor Minkema

Volgnr: 61

Soort:    verschillende accountant rapporten 1945-1953

Inhoud: accountant rapporten over de jaren mei 1945 – nov 1953 door Klijnveld Kraaynhof & Co aan raad van commissarissen der NV Olieslagerij voorheen H.W. Verloop & Co te Oudewater.

Datering:            1945-1953

Uiterlijke vorm: 1 map “duplicaten halfjaarlijkse rapporten”

Volgnr: 62

Soort:

Inhoud: polissen van lijfrentes afgesloten t.b.v. werknemers t.g.v. verkoop aan Brinkers

Datering:            1 sept 1955

Uiterlijke vorm: donkerblauwe map “Utrecht” polissen

Volgnr: 63

Soort:

Inhoud: stukken betreffende verkoop NV Olieslagerij voorheen H.W. Verloop & Co te Oudewater

Datering:            8 juni/20 juni 1955

Uiterlijke vorm:

 

Volgnr: 64

Soort:    volmachten

Inhoud: bevat 22 volmachten aan notaris Terpstra te Utrecht voor de verkoop van de Naamloze Vennootschap Olieslagerij voorheen H.W. Verloop & Co te Oudewater op 8 juni 1955 te Utrecht door voornamelijk familieleden of goede bekenden van de familie.[aandeelhouders]

Datering:            23-28 mei 1955

Uiterlijke vorm: enveloppe “notulen vergadering 8 juni”

 

Volgnr: 65

Soort:

Inhoud: proces verbaal van de vergadering  van 8 juni 1955 m.b.t. de verkoop van de NV Olieslagerij voorheen H.W. Verloop & Co te Oudewater aan NV Brinkers

Datering:            8 juni 1955

Uiterlijke vorm: omslag kantoor v. Nes

 

Volgnr: 66

Soort:    afschrift van akte

Inhoud: afschrift van overdracht van roerende goederen in de fabrieken te Oudewater aan de NV Brinkers.

Datering:            20 juni 1955

Uiterlijke vorm: stuk

 

Volgnr: 67

Soort:    akte

Inhoud: overdracht van de fabrieken van NV Olieslagerij voorheen H.W. Verloop & Co aan NV Brinkers door H.C. Verloop en G.A. den Hartogh

Datering:            20 juni 1955

Uiterlijke vorm: grijze omslag (v. Nes)

 

Volgnr: 68

Soort:    brief

Inhoud:  begeleidend briefje aan H.C. Verloop door notaris van Nes behorend bij a. afschrift akte 8 juni 1955 en b. afschrift akte van transport overdracht van de roerende goederen in de fabrieksgebouwen aan NV Brinkers op 20 juni 1955

Datering:            30 mei 1956

Uiterlijke vorm: brief

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *